از طریق فرم زیر در بهزی ثبت نام کنید.

دقت داشته باشید که پزشک شما میبایست طرف قرارداد بهزی باشد.